Förstå och hantera otryggt undvikande anknytningsmönster

Otrygg undvikande anknytning är ett mönster som kan påverka våra relationer negativt. Personer med otrygg undvikande anknytning har ofta svårt att närma sig andra, är rädda för att bli för beroende och kan ha svårt att uttrycka sina känslor och behov. I detta blogginlägg kommer vi att utforska undvikande anknytningsmönster, dess konsekvenser och några strategier för att övervinna avståndet och skapa mer hälsosamma relationer.

Att knyta an är livsviktigt för ett litet barn. Hur anknytningen blir påverkas av våra tidiga, upprepade erfarenheter av närhet. Det anknytningsmönster vi utvecklar påverkar sedan hur vi som vuxna skapar nära band till andra (knyter an). Det påverkar vad vi förväntar oss i en relation, hur vi upplever närhet och hur vi beter oss när någon kommer nära. Mönstret etableras tidigt i oss och blir det naturliga sättet att vara; det vi är vana vid och som kommer automatiskt. Har vi ett otryggt anknytningsmönster, kan det försvåra livet för oss i de nära relationer vi har som vuxna. Ju mer vi förstår de mönster vi har, desto lättare är det att förändra dem med tiden.

Vad är undvikande anknytning?

Undvikande anknytning är en typ av anknytningsmönster som utvecklas under barndomen baserat på relationen till vårdgivare. Barn med undvikande anknytning kan ha upplevt en brist på responsivitet och känslomässigt stöd från sina vårdgivare. Som vuxna kan de utveckla en tendens att undvika nära relationer och känslomässig intimitet.

Konsekvenser av undvikande anknytning:

Undvikande anknytning kan få betydande konsekvenser för våra relationer och vårt välbefinnande. Här är några av de vanliga konsekvenserna:

 1. Svårighet att skapa nära relationer: Personer med undvikande anknytning kan ha svårt att skapa och upprätthålla nära och djupa relationer. De kan hålla människor på avstånd och undvika emotionell närhet.
 2. Svårt att uttrycka känslor: Att uttrycka känslor och behov kan vara utmanande för personer med undvikande anknytning. De kan ha lärt sig att undertrycka sina känslor och förlita sig på sig själva istället för att söka stöd från andra.
 3. Rädsla för beroende: Personer med undvikande anknytning kan vara rädda för att bli för beroende av andra människor. De kan känna obehag vid tanken på att vara sårbara eller behöva hjälp från andra.

Undvikande anknytning kan ha flera orsaker och påverkas av olika faktorer. Här är några vanliga orsaker till undvikande anknytningsmönster:

Om man växt upp med föräldrar som inte ser, förstår och kan möta ens känslor och behov, kan ett otryggt anknytningsmönster utvecklas. Att bli avvisad och övergiven av en förälder (även emotionellt) är för ett litet barn förenat med livsfara. Man kan inte riskera det och utvecklar därför en strategi för att få någon form av trygghet.

Om man utvecklat ett undvikande anknytningsmönster har man lärt sig att trycka ner sina känslor och behov, då det hotar närheten till föräldern minst. Man tappar så småningom kontakten med känslorna och behoven och blir väldigt bra på att klara sig själv. Det här följer med in i vuxen ålder där närhet förknippas med något obehagligt; risk för övergivande och förlust av självständighet (som man behöver om man ska klara sig själv).

 1. Barndomsupplevelser: Undvikande anknytning kan ha sina rötter i tidiga barndomsupplevelser. Om ett barn inte fick tillräckligt med respons eller känslomässigt stöd från sina vårdgivare kan de utveckla en undvikande anknytning. Om föräldrar eller vårdgivare var oemottagliga för barnets behov eller om de var emotionellt otillgängliga kan barnet lära sig att inte lita på eller förvänta sig känslomässig respons från andra.
 2. Traumatiska upplevelser: Traumatiska upplevelser under barndomen, såsom övergrepp, försummelse eller separation från vårdgivare, kan påverka anknytningsmönster. Personer som har upplevt trauma kan utveckla en undvikande anknytning som en försvarsmekanism för att skydda sig från möjlig smärta eller sårbarhet.
 3. Modellering av anknytningsmönster: Våra tidigare relationer och erfarenheter formar ofta våra egna anknytningsmönster. Om vi har sett eller upplevt undvikande anknytning i våra föräldrar eller andra nära relationer, kan vi omedvetet anta och replikera samma mönster i våra egna relationer.
 4. Personlighetsdrag: Vissa personlighetsdrag kan öka sannolikheten för att utveckla undvikande anknytning. Till exempel kan personer med hög grad av oberoende eller självständighet ha en större benägenhet att utveckla undvikande anknytning då de tenderar att hålla andra på avstånd för att behålla sin autonomi.
 5. Negativa relationella erfarenheter: Upprepade negativa relationella erfarenheter, såsom förräderi eller övergivande, kan leda till att en person utvecklar undvikande anknytning. Dessa negativa erfarenheter kan skapa en djup rädsla för att bli sårad igen och resultera i att personen undviker nära relationer.

Det är viktigt att komma ihåg att anknytningsmönster är resultatet av en komplex interaktion mellan olika faktorer, och en enskild orsak kan inte förklara hela bilden. Det är också möjligt att flera faktorer samverkar för att forma anknytningsmönster hos en individ. Att förstå dessa orsaker kan vara en del av att arbeta med att övervinna undvikande anknytningsmönster.

Strategier för att övervinna undvikande anknytning:

Att reparera undvikande anknytning är en process som kräver tid, arbete och engagemang. Här är några steg och strategier som kan hjälpa till att reparera och skapa en tryggare anknytning:

 1. Utveckla medvetenhet: Förståelsen av ditt eget undvikande anknytningsmönster är viktigt för att kunna reparera det. Ta dig tid att reflektera över dina mönster, reaktioner och beteenden i relationer. Var medveten om när och varför du drar dig undan eller undviker närhet.
 2. Utmana rädslan för närhet: Att närma sig och tillåta sig vara sårbar kan vara utmanande för personer med undvikande anknytning. Gradvis utmana dig själv att närma dig andra och öppna upp för känslomässig intimitet. Det kan vara till hjälp att börja med små steg och successivt öka graden av närhet och öppenhet.
 3. Kommunicera dina behov: En viktig del av att reparera anknytning är att lära sig att kommunicera dina behov och känslor på ett tydligt och konstruktivt sätt. Öva på att uttrycka dig själv och be om stöd och närhet när det behövs. Det kan vara till hjälp att använda ”jag”-uttalanden och vara specifik med dina behov.
 4. Bygg tillit gradvis: Att bygga tillit tar tid och kräver konsekvens och pålitlighet. Var medveten om att dina handlingar och ord påverkar hur andra uppfattar dig. Fokusera på att vara pålitlig, uppfylla dina åtaganden och visa uppriktighet och ärlighet i dina relationer.
 5. Sök professionell hjälp: Att arbeta med en kvalificerad terapeut som är specialiserad på anknytning kan vara till stor hjälp i att reparera undvikande anknytning. En terapeut kan hjälpa dig att utforska dina tidigare erfarenheter, bearbeta eventuella trauman och utveckla nya strategier för att bygga tryggare anknytningar.
 6. Öva empati och lyssning: Utveckla din förmåga att vara empatisk och lyssna på andra människor. Visa intresse för deras känslor och behov och försök att förstå deras perspektiv. Genom att vara närvarande och empatisk kan du skapa en mer stödjande och trygg relation.

Kom ihåg att reparationsprocessen tar tid och att det kan vara utmanande. Var snäll mot dig själv under resans gång och fokusera på små framsteg och förbättringar. Genom att vara öppen för förändring och vara villig att arbeta på dig själv kan du bygga en tryggare anknytning och uppleva mer tillfredsställande relationer.

Sammanfattning:

Undvikande anknytning kan vara utmanande, men det är möjligt att övervinna dess negativa effekter och skapa mer hälsosamma relationer. Genom självreflektion, utmaning av rädslor, terapi, självkärlek, empati och lyssnande kan du arbeta mot att skapa en tryggare anknytning. Kom ihåg att förändring tar tid och tålamod, så var snäll mot dig själv under processen och fira små framsteg längs vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *