Varför drabbas vissa av utmattningsdepression?

Varför hamnar vissa i en utmattningsdepression och hur kan du förebygga det?

Det beror både på personliga egenskaper och yttre faktorer. Här skiljer man på sårbarhetsfaktorer och skyddsfaktorer.

Sårbarhetsfaktorer i form av personliga egenskaper som spelar roll är:

känslighet för förändringar

låg tilltro att man kan påverka situationen

svårt att sätta gränser och säga nej

ställer höga krav på sig själv

skjuter på att ta itu med problem

typ A-beteende vilket innebär att man går, talar, äter snabbt samt ställer höga krav på sig själv och andra. Vill göra mer på kortare tid, stark tävlingsinstinkt och hög ambition. Typ A-beteende har ofta negativa känslor som misstänksamhet, ovilja och ilska och har större risk att drabbas av hjärtproblem.

Yttre faktorer som har betydelse är:

stor arbetsbörda

tidspress

för lite inflytande över situationen

rollkonflikter

brist på socialt stöd

sömnbrist

Skyddsfaktorer för att inte hamna i ett utmattningstillstånd är:

socialt stöd

bra sömn

motion

finna mening i det jobbiga

effektiva copingstrategier vilket innebär den strategi man använder för att handskas med sina problem och besvär. Man kan dela upp copingstrategier i flera kategorier vilket jag kommer skriva mer om i ett senare skede.

Väldigt kort kan man säga att använda passiva/undvikande copingstrategier är en riskfaktor att utveckla ett långvarigt problem. Den som undviker blir skrämd av att det gör ont och oroar sig för framtiden. Aktiva copingstrategier ser mening med det man gör, har kontroll över sin situation och ser sitt arbete som en utmaning istället för hot. Några exempel på copingstrategier kan vara att träna när man känner sig ångestfylld eller dricka alkohol när man känner sig nedstämd.

Vet man exempelvis att man har lätt att prokrastinera, det vill säga skjuta på saker skulle en hjälpsam copingstrategi i en sådan situation kunna vara att sätta upp delmål för att ta sig fram till målet samt att ge sig små belöningar för varje delmål man klarar.

Vidare är tro på sin egen förmåga, det vill säga att man har en tro på att man har de nödvändiga förmågorna att klara en situation vilket inte är detsamma som de verkliga förmågorna.

Vilka copingstrategier använder du dig av när du känner stress och hur väl fungerar de i ett långsiktigt perspektiv?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *