Locus of control – en viktig strategi för att lyckas!

Föreställ dig två chefer på ledningsnivå i ett medelstort företag. Vi kallar dem Bernhard och Bianca. Företaget tappar stort i lönsamhet och både Bernhard och Bianca får avsluta sina tjänster som chefer.
Bernhard
Bernhard ser detta som helt avhängigt att styrelsen har fattat felaktiga strategiska beslut. Bernhard anser också att han inte fått tillräckliga och tydliga direktiv av sin chef avseende mål och ej heller tillräckliga resurser för att uppnå målen. Bernhards underordnade chefer har inte heller lyckats leverera det som förväntats av dem på grund av bristande engagemang och dåligt ledarskap enligt Bernhard.
Bianca
Bianca ser detta som en lärdom även om det är smärtsamt. Hon kan se att hon brustit i återkoppling och tydlighet gentemot sin personal. Vidare anser hon att hon inte haft tillräcklig kontroll över sin arbetssituation. När Bianca rannsakar sig själv kan hon också se att hon skulle krävt mer av sina chefer avseende resurser och information.
Skillnaden mellan hur Bernhard och Bianca hanterar sina avsked kallas Locus of control och har stor betydelse för om man lyckas eller inte lyckas i det man företar sig.
Locus betyder plats på latin och pekar på var en människa anser att kontrollen över dennes liv finns.
Man skiljer på extern och intern Locus of control vilket kan ses ytterligheter på en glidande skala. Bernhard har en utpräglad extern locus of control. Han uppfattar situationen som helt styrande av makter han inte kan påverka. Det handlar om att andra människor inte gjort det de skulle och Bernhard agerar som om dessa personer inte kan påverkas av honom. Människor med extern locus of control anser sig styrda av tur, slumpen, ödet, Gud eller andra människor med makt. Man tror att händelser och vad andra personer gör ligger helt och hållet utanför dem själva och att de personligen har låg eller ingen kontroll och påverkan på detta. Detta gör dem till mer passiva och accepterande.
Intern locus of control å andra sidan innebär att du har en tro på att du styr allt själv och har en hög förmåga till att påverka. Man ser att framtiden ligger i ens egna händer och ens egna val leder antingen till framgång eller misslyckande. Du är också en person som är mer motiverad och ofta mer framgångsfokuserad.
Bianca visar upp en stark intern locus och control och går därmed till sig själv för att finna svar på vad hon skulle gjort annorlunda. Hon ser sig själv som den ytterst ansvariga för sin situation, sitt arbete och sitt liv.
Då en central del i ledarskapet är att ta ansvar över en situation är det viktigt att betona att en intern locus of control är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt ledarskap.
Dock finns det också två sidor av locus of control. Att ha hög intern locus of control och därmed ett stort ansvarskännande över din situation innebär också en högre stress eftersom du ser din potentiella påverkan i det mesta. En intern locus of control som är extrem kan också bli ett storhetsvansinne och narcissism.
Samma sätt med extern locus of control, samtidigt som det känns som du styrs av ödet kan du också slappna av i insikten att du inte kan påverka något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *