Hur perfektionism kan leda till psykisk ohälsa

Perfektionism är förknippat med en rad olika psykiska problem, som depression och nedstämdhet, oro och ångest, social ångest, blyghet, tvångssyndrom, överdriven ilska samt problem kopplat till kroppsuppfattning och ätande.

När det handlar om kopplingar mellan perfektionistiska tankar och beteenden och nedstämdhet  ställer perfektionister ofta mycket höga krav på sig själva när det gäller det mesta så som arbete, skola, relationer och fritid m.m. Om man inte lyckas leva upp till alla sina högt ställda krav som ofta är orimliga kan man till slut drabbas av känslor av besvikelse och hopplöshet eller till och med värdelöshet.  Det är lätt att känna att det är något fel på en om man inte har förmåga att nå de mål man satt upp. Sanningen är många gånger istället att målen är orealistiska eller att man lägger för stor vikt vid dem och blir alltför oflexibel i sina tankar och beteenden.

depression

Vidare är även oro och ångest starkt förknippat med perfektionism. När man ställer mycket höga krav på sig själv eller andra finns det alltid en risk att kraven inte uppfylls och det kan leda till oro och ångest. Ett exempel kan vara att man i arbetet har mycket höga krav på sig själv att alltid leverera och prestera utöver vad som förväntas av en. Lyckas man inte alltid att göra det kan det leda till en ständig oro och ångest över att inte vara lyckad eller inte duga. I grund och botten kan det komma att handla om att vara rädd för att inte vara omtyckt och bli utesluten eller lämnad. I praktiken kan det vara så att man får ångestpåslag alternativt panikångest i situationer när man ska prestera och kan bli bedömd av chef eller kollegor.

angest-2

Maria Axelsson, KBT-terapeut

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *